Prinzip Hoffnung

Bluatschink

Prinzip Hoffnung


1. 1. Du håsch wås gsecht, du håsch wås khört,
då håt oaner so laut greahrt ¹, dass båld dia Walt untergeaht!
Du håsch wås glest, då isch wås gwest
dia Ångscht, dia schleicht sich übers Lånd,
ma steckt da Kopf in da Sånd!
        Doch da Kopf in Sånd hoaßt Årsch i'd Luft,
        des kånn's doch wohl it sei.
        Wenn's schwierig wird,
        då brauchsch dein Blick gånz frei!

Ref: Prinzip Hoffnung!
Åuga auf und durch, glåub gånz oafåch dro!
Prinzip Hoffnung!
Weil sich ålles doch noamol draja ² ko!
Prinzip Hoffnung!
Und des Liacht geaht o, d'Sunna geaht auf in dir!
Prinzip Hoffnung!
s'Leba liaba und ålles geaht!

2. Jaja, i gib gånz ehrlich zua,
so vieles låt o mir koa Ruah! Då woaß i it, wås i tia ko!
Doch wenn i hör: Des isch hålt so,
då kånnsch nix tia, fång glei går it o!
Då isch der Kämpfer in mir dro!
        Wenn an di glåubsch und it lång frågsch,
        dånn kriagsch a b'sundre Kråft!
        Mit der håt d'Menschheit manches Wunder gschåfft!

Ref: Prinzip Hoffnung ...

B-Teil: Luag it lång und nimm it oafåch ålles wia's kinnt!
Wer nix tuat, mit dem tia and're wås!
A bissl Respekt isch guat, åber Panik måcht di bloß blind!


¹ greahrt = geweint
² draja = drehen


Zur Startseite | Bluatschink CDs | Kontaktadressen...
Admin Mail: guru@bluatschink.at

location: http://www.bluatschink.at/dinnadaussa/prinziphoffnung.htm